Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 20.12.2022 11:46:46

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pyreneittenmastiffit ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistys toimii Suomen Kennelliiton alaisena rotujärjestönä.Yhdistyksen tarkoituksena on pyreneittenmastiffien tunnetuksi tekeminen, niiden laadun parantaminen sekä käyttö- että harrastekoirana sekä rodun elinvoimaisuuden edistäminen. Tarkoituksena on myös yhteishengen nostaminen jäsenistön keskuudessa. Tarkoituksena on myös toimia pyreneittenmastiffien kasvattajien, harrastajien ja omistajien edunvalvojana. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, kilpailuja, näyttelyitä, kokeita, tapaamisia sekä julkaisee rotulehteä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys on poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa jäsenmaksun ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Varsinaiselta jäseneltä edellytetään 15-vuoden ikää ja muilta kuin iän osalta täyttä oikeustoimikelpoisuutta. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Yksityisen henkilön liittymis- ja jäsenmaksu voi olla eri suuruinen kuin yhteisöjäsenen. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa vakituisesti asuvat henkilöt. Perhejäsenen jäsenmaksu on pienempi kuin varsinaisen jäsenen jäsenmaksu. Perhejäsenellä on kokouksessa puhe -ja äänioikeus mutta hän ei ole oikeutettu saamaan yhdistyksen jäsenilleen lähettämiä julkaisuja. Koirankasvattaja voi ilmoittaa kasvattiensa omistajat varsinaisiksi jäseniksi näiden suostumuksella. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi kevätkokous hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa edistäneen henkilön sekä kunniapuheenjohtajaksi entisen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla vain yksi. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta.

Hallituksen ja jalostustoimikunnan jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Perhejäsen ei voi toimia hallituksessa tai jalostustoimikunnassa.

4 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syys-kokouksessa valitut puheenjohtaja, neljästä kuuteen (4-6) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen varajäsenellä ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa silloin, kun koko hallitus on täysimääräisenä paikalla. Sivu: 2(4) Hallituksen apuna toimii jalostustoimikunta, jonka jäsenet kevätkokous valitsee ja jonka esitykset hallitus hyväksyy tai hylkää. Jalostustoimikunta valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan. Jalostustoimikunnan toimikausi on 3 vuotta, alkaen kevätkokousta seuraavana vuonna 1.1 Hallitus voi perustaa avukseen myös muita toimikuntia ja perustamisvaiheessa määritellä, vaaditaanko muihin toimikunnissa toimimiseen yhdistyksen jäsenyyttä.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ylimääräisen kokouksen kutsu lähetetään kirjallisena kullekin jäsenelle. Kutsu on jätettävä postin toimitettavaksi vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallitus toimittaa vuosikokouskutsun jäsenistölle, joko kirjeenä, sähköpostilla, tai yhdistyksen nettisivuilla. Kutsu on asetettava jäsenistön saataville tai postin kuljetettavaksi vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan ilmoittaa myös lisäksi Pystiffi-lehdessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Syyskokous pidetään vuosittain syys[1]marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni sekä oikeus 1 valtakirjaan. Valtakirjoja on yksi kappale sekä jokaisella varsinaisella jäsenellä, että perhejäsenellä.

Kokoukseen voidaan osallistua myös etänä teknisen apuvälineen avulla hallituksen niin päättäessä. Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti, joko sähköpostitse tai kirjeitse, hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kevätkokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Kevätkokouksessa päätettävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7. Esitetään, tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Keskustellaan muista työjärjestykseen otetuista asioista, ei voida tehdä päätöksiä

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa päätettävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
11. Päätetään jäsenmaksun suuruus sekä hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot
12. Päätetään tarvittaessa yhdistyksen edustaja ja varaedustaja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n valtuuston jäseniksi sekä muihin tarvittaviin edustuksiin
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Keskustellaan muista työjärjestykseen otetuista asioista, ei voida tehdä päätöksiä

9 § JÄSENEN ERO YHDISTYKSESTÄ
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsenmaksua ei ole maksettu kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan, taikka hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen. Erottamiseen vaaditaan 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. Jos jäsen on erotettu Suomen kennelliitto ry:stä, on hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Jos jäsen on saanut kurinpidollisen rangaistuksen Suomen kennelliitolta, on hallituksella oikeus erottaa jäsen. Mikäli jäsen on saanut sanktion toimiessaan vastoin eläinsuojelulainsäädöksiä, on hallituksella oikeus erottaa jäsen. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin, eikä jäsenmaksua palauteta.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

11 § MUU YHDISTYSLAKI
Muutoin pätee yhdistyslaki.