Tiedote jäsenistölle

YHDISTYKSESSÄ ON TAPAHTUNUT MUUTOKSIA
Hallituksen luottamuspulan johdosta Juha Konsti on eronnut puheenjohtajan tehtävästään 9.9.2018. Puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Marianne Berg vuoden loppuun asti.
Hallitus pahoittelee tapahtunutta ja on aloittanut tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.
Mikäli jäsenet haluavat tiedustella asiasta, niin hallitus vastaa kysymyksiinne. Mikäli asia koskee eronnutta henkilöä, pyydämme ottamaan suoraan yhteyttä häneen.
– Pystiffipuoti on saanut uuden innokkaan ja reippaan pitäjän Suvi Pasosta.
– Uusi webmasterimme on Jarmo Kuittinen.
– Syyskokous järjestetään 24.11.2018 kello 13.00 Palokka ABC:n kokoustiloissa. Tarkempia tietoja syyskokouksesta ilmoitamme myöhemmin kokouskutsulla. Hallitus toivoo jäsenistöltä aktiivista osallistumista kokoukseen.
T. Hallitus

THERE HAVE BEEN CHANGES IN THE ASSOCIATION
Due to lack of confidence in the Board of Directors, Juha Konsti resigned from his duties as chairman 09/09/2018. The chairman is Vice Chairman Marianne Berg until the end of the year.
Board of PM regrets what has happened and has initiated the necessary measures to remedy the situation.
If members want to ask about this, Board of PM will answer your questions. If your question is about a divorced person, please contact him directly.
– Pystiffishop (shop for PM people) has got a new enthusiast and brave keeper from Suvi Paso.
– Our new webmaster is Jarmo Kuittinen.
– The autumn meeting will be held 24.11.2018 at 13.00 at Palokka ABC meeting rooms. For more detailed information about the autumn meeting, we will later announce the conference invitation. Board of PM wishes the members to participate actively in the meeting.
Regards, Board of PM

Tässä tarkennusta hallituksen antamaan tiedotteeseen.

Kevätkokouksessa Salossa 2017 ei ole voitu esitellä tilinpäätöstä ja toiminnantarkastajien lausuntoa vuodelta 2016, koska tilinpäätöksen materiaali ei ollut käytössä. Myöskään vastuuvapautta ei ole voitu tuolloin myöntää hallitukselle. Pöytäkirjassa on maininta, että siirretään näiden asioiden käsittely syyskokoukseen 2017. Syyskokouksessa Oulussa Tupoksella 2017 ei ole edelleenkään ollut kyseinen materiaali käytettävissä, eikä siitä ole mainintaa pöytäkirjassa, vaikka asiasta mainitaan kokouskutsussa. Seuraava sääntömääräinen kokous oli keväällä 2018 Siilinjärvellä. Sama kuvio kuten edellä, talouteen liittyviä materiaaleja ei ollut käytettävissä, joten asia siirtyi tulevaan syyskokoukseen 2018. Sääntömääräisissä kokouksissa paikalla ollut jäsenistö on hyväksynyt kyseiset talousasioiden käsittelyiden siirrot seuraaviin kokouksiin.

Nyt lukijalle herää kysymys, että miksi tilanne on näin. Entinen puheenjohtaja ohjeisti rahastonhoitajaa laittamaan kuitit ja tositteet hänen kauttaan. Rahastonhoitaja on toimittanut kaikki materiaalit entiselle puheenjohtajalle. Näin ollen asioiden ajallaan hoitamista on hidastanut se, että silloinen puheenjohtaja ei ole toimittanut ajallaan kirjanpitoon tarvittavia materiaaleja inventaariolistaa, kuitteja sekä käteiskassaa ei ole tilitetty yhdistyksen tilille. Hallitus on useaan kertaan huomauttanut asiasta entiselle puheenjohtajalle. Hallitus on saanut katteettomia lupauksia sekä virheellistä tietoa asioiden hoitamisen suhteen. Tällä hetkellä vuoden 2016 tasekirja on tehty ja lähtee toiminnantarkastajille. Vuoden 2017 tasekirja on auki.

Tänä syksynä hallitus koki, ettei entisen puheenjohtajan lupauksiin voi luottaa ja tilanne on pysäytettävä. Asia käsiteltiin hallituksen kokouksessa 2.9.2018. Puheenjohtajalle ilmoitettiin, ettei hän nauti hallituksen luottamusta, jolloin hän ilmoitti välittömästi eroavansa tehtävästään. Hän lupasi toimittaa kirjallisen selvityksen tilanteesta hallitukselle ja materiaalit kirjanpitäjälle sekä tilittää käteiskassan yhdistyksen tilille 9.9.2018 mennessä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja hallitus päätti, että asiasta tehdään rikosilmoitus. Rikosilmoitus on tehty yhdistyksen talousasioihin liittyen ja tältä osin asian selvittelyä hoitaa viranomaiset.

Tiedotamme jäseniä, kun saamme viranomaisilta virallista tietoa prosessin etenemisestä. Hallitus ymmärtää täysin tilanteen vakavuuden ja tiedottamisen tärkeyden, koska kuten Hanna totesi, ilman jäseniä ei ole yhdistystä.

The board wishes to specify the information given earlier.

Financial statements and auditors statement in year 2016 were not possible to present because there were not available in spring meeting in Salo 2017. Therefor discharging from liability for the accounts was not possible to give to the board. These issues were to be transferred to be handled in the autumn meeting 2017, which was also mentioned in the minutes.

Although it was so mentioned in the meeting invitation, financial documents were still not available in autumn meeting in Tupos, Oulu 2017.

Next statutory meeting took place in spring 2018 in Siilinjärvi. Situation has not changed regarding financial documents and documents were not available, so the matter was transferred to forthcoming autumn meeting in 2018.
Members who have been attending to all above mentioned statutory meetings have agreed, that the financial matters can be transferred to forthcoming meetings.

Now the questions are emerging about the situation.
Former chairman of the board gave instructions to the treasurer to address all the receipts and financial documents through the chairman. So, the society treasurer has delivered all documents to the former chairman. Therefor taking care of thing has been slowing down because of the former chairman, who has not delivered all the necessary materials as inventory list, receipts and petty cash, which has not been accounted to the society’s bank account.
The board gave several notes to the chairman of the delay. The board was given several converted promises and false information about the situation and handling of things.

Now the balance sheet book for 2016 has been made and it will be sent to the financial auditors. The balance sheet for 2017 is currently open.
This autumn the board reviewed the situation that the former chairman can not be trusted and that the situation must be stopped. The situation was handled in the board meeting on 2.9.2018.

The (former) chairman was informed that he does not enjoy the board’s trust when he then accounted immediately his resignation. He promised to deliver a written statement about the situation to the board and the missing financial documents to the accountant. And, he promised to transfer the petty cash to the associations’ bank account by 9.9.2018.

As above mentioned has not been happened the board decided to make a police report.The police report has been made regarding the financial issues regarding the society and in this respect the matter is settled by the authorities.

The board will inform the members when the official information is given by the authorities of the progress of the process. The board fully understands the seriousness of the situation and importance to give information to the members. As Hanna said, there is no society without the members.