Säännöt

Yhdistys

Hyväksytty 02.03 2016 PRH:ssa

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pyreneittenmastiffit ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistys toimii Suomen Kennelliiton alaisena rotujärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on pyreneittenmastiffien tunnetuksi tekeminen ja niiden laadun parantaminen sekä käyttö- että harrastekoirana. Rodun elinvoimaisuuden edistäminen. Tarkoituksena on myös yhteishengen nostaminen jäsenistön keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistustyötä levittämällä pyreneittenmastiffiaiheisia julkaisuja ja järjestää harjoituksia, kilpailuja, näyttelyitä, juhlia sekä valistus- ja huvitilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys on poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa jäsenmaksun ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Varsinaiselta jäseneltä edellytetään 15-vuoden ikää ja muilta kuin iän osalta täyttä oikeustoimikelpoisuutta. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous. Yksityisen henkilön liittymis- ja jäsenmaksu voi olla eri suuruinen kuin yhteisöjäsenen. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa vakituisesti asuvat henkilöt. Perhejäsenen jäsenmaksu on pienempi kuin varsinaisen jäsenen jäsenmaksu. Perhejäsenellä on kokouksessa puhe –ja äänioikeus mutta hän ei ole oikeutettu saamaan yhdistyksen jäsenilleen lähettämiä julkaisuja. Koirankasvattaja voi ilmoittaa kasvattiensa omistajat varsinaisiksi jäseniksi näiden suostumuksella.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voi kevätkokous hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa edistäneen henkilön sekä kunniapuheenjohtajaksi entisen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla vain yksi. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta.

4 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, neljästä kuuteen (4-6) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi on 1.1. – 31.12. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kaksivuotiskaudeksi niin että erovuorossa on vuosittain puolet hallituksen jäsenistä. Varajäsen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen apuna toimii jalostustoimikunta, jonka jäsenet kevätkokous valitsee ja jonka esitykset hallitus hyväksyy tai hylkää.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu lähetetään kirjallisena kullekin jäsenelle. Kutsu on jätettävä postin toimitettavaksi vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan ilmoittaa myös Pystiffi-lehdessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Syyskokous pidetään vuosittain syys-marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni sekä oikeus 1 valtakirjaan. Päätökset tehdään, jollei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.
Kokoukseen voidaan osallistua myös etänä teknisen apuvälineen avulla hallituksen niin päättäessä.
Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kevätkokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Kevätkokouksessa päätettävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7. Esitetään, tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Keskustellaan muista työjärjestykseen otetuista asioista, ei voida tehdä päätöksiä

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa päätettävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
8. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
11. Päätetään jäsenmaksun suuruus sekä hallituksen jäsenten sekä tilintakastajien palkkiot
12. Päätetään tarvittaessa yhdistyksen edustaja ja varaedustaja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n valtuuston jäseniksi sekä muihin tarvittaviin edustuksiin
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Keskustellaan muista työjärjestykseen otetuista asioista, ei voida tehdä päätöksiä

9 § JÄSENEN ERO YHDISTYKSESTÄ
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsenmaksua ei ole maksettu kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.
Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen. Erottamiseen vaaditaan 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Jos jäsen on saanut kurinpidollisen rangaistuksen Suomen Kennelliitolta, on hallituksella oikeus erottaa jäsen. Mikäli jäsen on saanut sanktion toimiessaan vastoin eläinsuojelulainsäädöksiä, on hallituksella oikeus erottaa jäsen. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12 § MUU YHDISTYSLAKI
Muutoin pätee yhdistyslaki.

Siirry työkalupalkkiin